Obchodní podmínky

Nakupující zákazník obdrží bezplatný katalog s novou obchodní nabídkou.

Objednávky přijímáme:

  • přes internetový obchod www.bonprix.cz

  • telefonicky: 597 497 100 pondělí-pátek od 7 do 20 hod., sobota od 8 do 19 hod

  • faxem 597 497 197

  • písemně na objednávkovém formuláři přiloženém v katalogu na adrese: bonprix, P.O.BOX 12, 702 12 Ostrava

Při podávání objednávky zákazník přijímá nabídku a souhlasí s obchodními podmínkami firmy bonprix. bonprix bezodkladně potvrdí zákazníkovi příjem objednávky k plnění.

Ceny jsou uvedeny v českých korunách a zahrnují DPH.
Zákazník má následující možnosti zaplatit cenu uvedenou na internetové stránce nebo v katalogu:
kartou, platbou online, na dobírku nebo poukázkou, jejíž hodnotu použije na objednané výrobky. Hodnota poukázky nemůže pokrývat náklady na dopravu, ani jiné poplatky bonprix. Odečtení hodnoty poukázky od ceny produktů následuje automaticky.
K placené ceně zboží je třeba přičíst poštovní poplatky příslušné ke zvolenému způsobu platby a dodávky:

  • 99 Kč při volbě platby PayU nebo kartou, dodávky realizovány Českou poštou s.p. ("Na poštu" - odběr na nejbližší poště nebo doručení na adresu uvedenou v objednávce při dodávce „Do ruky“), anebo přes Zásilkovnu do vybraného výdejního místa, Z-BOXu (samoobslužná výdejní schránka). Volba je dostupná pouze u objednávek prostřednictvím stránek www.bonprix.cz

  • 129 Kč při volbě platby na dobírku, dodávky realizovány přes Zásilkovnu (odběr na zvolném výdejním místě nebo samoobslužné výdejní schránce Z-BOXu). Volba je dostupná pouze u objednávek prostřednictvím stránek www.bonprix.cz
  • 129 Kč při volbě platby na dobírku, dodávky realizovány Českou poštou s.p. (odběr na nejbližší poště při dodávce „Na poštu“ nebo doručení na adresu uvedenou v objednávce při dodávce „Do ruky“).

V případě zvolení platby on-line nebo kartou bude objednávka přijata k vybavení ve chvíli potvrzení rezervace dostatečných prostředků na bankovním účtu zákazníka.

V případě technického incidentu, nebo v případě jakéhokoliv jiného typu události na straně bonprix, v jejichž důsledku cena nabízeného zboží, zobrazeného na webových stránkách internetového obchodu www.bonprix.cz, bude výrazně nižší než je obvyklá cena tohoto zboží, nepřiměřená hodnotě nabízeného zboží, nebo pokud z informací na e-shop bonprix bude vyplývat, že zboží je nabízeno bezplatně, nebo pro zjevné chyby v psaní, popisu zboží, obrázku atd., má bonprix právo odstoupit pro zjevnou chybu v ceně zboží, od uzavřené kupní smlouvy svým prohlášením doručeným zákazníkovi. V takovém případě bude objednávka kupujícího považována za neuskutečněnou, objednané zboží nebude odesláno a kupujícím zaplacená částka kupní ceny mu bude neprodleně vrácena.

Doručení zboží následuje v termínu 2–4 pracovních dnů od momentu obdržení objednávky, pokud při podání objednávky nebyl uveden jiný termín plnění.

Zásilka zboží je realizována v pořadí podle přicházejících objednávek, do vyčerpání zásob. Při velkém množství přicházejících objednávek mohou být některé výrobky dodány další zásilkou v pozdějším termínu do 3 – 4 týdnů ode dne obdržení objednávky.
Zásilka zboží je omezena pro území České republiky.

Cena poštovného se započítává pouze při dodání hlavní zásilky, a to i v případě, že objednávka bude realizována formou dílčích dodávek. Termín realizace objednávky se může prodloužit z příčin nezávislých na firmě.

Vyhrazujeme si právo na průběžné provádění změn, a to jak cen zboží z naší nabídky, tak ceny poštovného, při čemž se tyto změny nedotýkají práv osob, které podaly objednávku již před uskutečněním těchto změn.

 

Právo na vrácení zboží (právo na odstoupení od smlouvy)

Zaručujeme právo na odstoupení od smlouvy a tím i vrácení objednaného zboží bez udání důvodu. Odstoupit od smlouvy lze do 100 dnů od data obdržení zásilky.
Pro dodržení 100denní lhůty na podání prohlášení o odstoupení od smlouvy stačí odeslat prohlášení před jejím uplynutím na adresu bonprix, P.O.BOX 12, 702 12 Ostrava. K odstoupení můžete využít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je ke stažení zde, není to však Vaše povinnost. Vrácení vzájemného plnění stran má být provedeno bezodkladně, přičemž ne později, než ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Jestliže od smlouvy odstoupíte, zašlete nám nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které jste od nás obdrželi a my Vám nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátíme všechny obdržené peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání.

bonprix může pozdržet vrácení platby přijaté od kupujícího do doby, než mu kupující vracené zboží předá, nebo prokáže, že zboží bylo bonprix odesláno, podle toho, ke které události dojde dřív.

Zboží je třeba odeslat na vlastní náklady na adresu pro vracení zboží v České republice: BONPRIX Sp. z o.o., DĚLNICKÁ 390, 532 36 PARDUBICE 2 (ne na dobírku). Nejedná se o sídlo, ani provozovnu naší společnosti. Zboží zde nelze vracet osobně. Zboží nabízené jako sada (souprava) je třeba vrátit vcelku. Zákazník může použít hotový doklad pro vrácení připojený k faktuře nebo vyplnit náhradní doklad, který je ke stažení na internetových stránkách bonprix. Odeslání vraceného zboží v původním obalu spolu s dokladem pro vrácení zboží, který zákazník obdržel se zásilkou, může vyřizování věci urychlit, není to však jeho povinnost. Vrácené zboží nesmí být poškozeno a nesmí mít na sobě stopy opotřebení mimo opotřebení v rámci obvyklé manipulace se zakoupeným zbožím (např. vyplývajícím z nutnosti vyzkoušení nebo jiného prověření zboží). V případě vrácení poškozeného zboží nebo zboží se stopami opotřebení překračujícího rámec obvyklé manipulace může bonprix uplatnit vůči kupujícímu odškodnění ve výši hodnoty poškození nebo opotřebení, při čemž částka tohoto odškodnění může být stržena z částky prodejní ceny, která má být vrácena kupujícímu
V případě odstoupení od smlouvy je smlouva považována za neuzavřenou.

Žádáme o dodržení stanovené lhůty pro vrácení zboží. Pohledávka za vrácené zboží bude uhrazena poštovní poukázkou, bankovním převodem na určený bankovní účet nebo na účet, ze kterého byla provedena platba, anebo formou nákupní poukázky pro využití při dalších nákupech v případě, že zákazník zvolí tuto formu úhrady pohledávky za vrácené zboží. Neexistuje možnost výměny vráceného zboží za jiné.
V případě, že bonprix nerealizuje dodávku veškerého objednaného zboží v termínu do 30 dnů, má zákazník právo ukončit smlouvu s okamžitým účinkem.

Záruka (reklamace)

Bonprix vynakládá veškerou snahu, aby zboží dodané spotřebiteli bylo bez vad a v souladu s podanou objednávkou. Bonprix je ve vztahu k zákazníkovi zodpovědný za nesoulad zboží se smlouvou.

V případě nesouladu zboží se smlouvou má zákazník, podle jeho výběru, následující práva :

a) právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) právo na odstranění vady opravou věci,
c) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) právo odstoupit od smlouvy.

přičemž konkrétní podmínky realizace výše uvedených práv zákazníka, jsou uvedeny v jednotlivých obecně závazných právních předpisech platných v České republice, zejména v ustanoveních § 1914 až § 1925, § 2087 až § 2117 a § 2158 až § 2174 občanského zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb.),a v ustanoveních zákona o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb.)

Spotřebitel má právo uplatnit u prodávajícího práva z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

Vadné zboží je třeba zaslat na adresu BONPRIX SP. Z O.O., DĚLNICKÁ 390, 532 36 PARDUBICE 2 a připojit popis vady a údaje umožňující identifikaci zákazníka. Reklamační protokol může být předán bonprix v libovolné podobě, při čemž jeho zaslání spolu s reklamovaným zbožím může urychlit proces vyřízení reklamace.

V případě uznání nároků jako oprávněných, vrací bonprix reklamujícímu rovněž vzniklé náklady na dodání reklamovaného zboží na základě jím předloženého dokladu o jejich vynaložení, v případě nepředložení tohoto dokladu, ve výši nejlevnějšího způsobu dodávky nabízeného bonprix.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporů (ADR) provádět, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Pro umožnění využití mimosoudních způsobů řešení sporů podle požadavku čl. 14.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. 5. 2013 o on-line řešení sporů, bonprix uvádí aktivní přípoj k platformě ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Podrobné informace o zásadách ochrany osobních údajů u bonprix naleznete zde.

 

Informace o prodávajícím:
bonprix, Spółka z o.o., se sídlem v Lodži (Polská republika)
(93-232), ul. Lodowa 101
NIP: 728-013-24-90
KRS 0000114651
tel. 42 649 49 49
e-mail: poczta@bonprix.pl